Adolfo Gutkin

Adolfo Gutkin

Encenador e Professor
Carlos Melo

Carlos Melo

Actor e Professor
Paula Freitas

Paula Freitas

Actriz, Encenadora e Professora
Carla Bolito

Carla Bolito

Actriz e Professora
Paulo Pintocores

Paulo Pinto

Actor e Professor
rita fouto_foto para site IFICT

Rita Fouto

Actriz e Professora
Yara Gutkin

Yara Gutkin

Maestrina e Professora
Kent Bio

Kent Queener

Musico e Professor
Helena Serrão

Helena Serrão

Professora